Etichete

, , , , , , , , , , , , ,

RO: Am avut plăcerea deosebită ca în timp ce eram la facultate să mi se deschidă ochii în legătură cu unele dileme ale vieţii. Sunt lucruri de care m-am tot lovit şi pe care au mai încercat şi alţii să mi le expună. Însă nu eram pregătit încă să le pricep semnificaţia. Şi îmi pare că le-am înţeles târziu. Sunt lucruri aparent banale, pe care eu le-aş numi „de bun simţ”, dar care îmi scapă adesea în viaţa obişnuită, de zi cu zi, când nu am timp să mă gândesc în profunzime la ideile din spatele faptelor sau raţionamentelor.

Am să încerc să expun foarte succint lucrurile pe care le-am conştientizat, în speranţa că şi alţii vor fi de acord cu adevărul din spatele lor şi că îşi vor da seama de implicaţiile acestora asupra vieţilor noastre.

Am înţeles că existenţa omului înseamnă alegere. Permanent. Unicitatea fiinţei noastre, resursele limitate de care dispunem noi toţi (timp, efort sau energie, servicii, materii prime, obiecte, hrană, etc.) ne obligă să facem, mereu, alegeri. Acţiunea umană înseamnă aşadar, în mod inevitabil, alegere. Iar în urma acestor alegeri suferim o pierdere, acea şansă sacrificată, cea mai bună alternativă la care am renunţat (costul de oportunitate din ştiinţa economică). Costul acesta, adesea interpretat doar din perspectivă bănească, materială, este reprezentat de absolut orice pierdere a noastră, suferită în urma unei alegeri: de natură emoţională, respect sau demnitate, timp, relaţiile cu oamenii pe care i-am fi putut cunoaşte, cunoştinţele pe care le-am fi putut dobândi dacă am fi ales o altă cale şi încă multe altele. Aşadar, se poate înţelege uşor de ce ne este atât de greu uneori să luăm decizii.

Am înţeles, de asemenea, că aceste alegeri sunt supuse subiectivităţii, că ţin întotdeauna de aspiraţii, de preferinţe, de posibilităţi, de nivelul educaţiei, de obişnuinţe, de cultură, de mediul în care sunt luate, de structura stimulentelor şi a constrângerilor şi de alţi factori.

Deşi simple, aceste constatări pot explica multe dintre lucrurile care ne fac să suferim în fiecare zi: neînţelegerile dintre noi şi semenii noştri, conflictele, neajunsurile, greşelile noastre în luarea hotărârilor şi câte altele…

Am preluat în această scurtă expunere câteva dintre ideile pe care le-am auzit la cursul unui profesor (de economie) pe care îl apreciez din tot sufletul. În cazul în care am greşit în formulare, sau am preluat ceva ce nu îmi era îngăduit, îmi cer iertare.

Dacă vă pasionează în mod sincer domeniul ştiinţelor economice, vă recomand următorul site, al Centrului pentru Economie şi Libertate (ECOL):

http://www.ecol.ro/

Adăugire făcută de Stroe Ana Florentina: Se poate să nu simţi că ai pierdut cu adevărat ceva în urma unei alegeri, ba chiar că ai câştigat totul. Să simţi că ai pierdut de cât mai puţine ori în viaţă înseamnă să fii fericit. Sper mult ca toţi să simţiţi că aţi suferit cât mai puţine pierderi cu putinţă.

EN: While I was in college I had the pleasure of being helped to make a shift in my mentality regarding some problems in life. There were things I have always encountered and others have tried to get me to understand what these things mean. But I was not prepared to grasp their meaning. And I feel like it is a bit late now. These things are apparently simple – I would regard them as being related to common sense – but they usually escape my understanding in everyday life, because I don’t always have time to think more about the ideas behind the facts or mentalities I encounter.

I will try to concisely present these ideas which changed my perspective, hoping that others will agree with the truth behind them and realise that they are extremely important for the understanding of our lives.

I understood that our existence means choice. All the time. The uniqueness of our being, the limited resources we have at our disposal (time, effort or energy, services, raw materials, objects, food and so on) mean that we have to always make choices. Human action, therefore, means, inevitably, choice. And because of these choices we suffer certain losses, the best alternative we sacrificed (the opportunity cost from economics). This cost, often interpreted only from a material, financial perspective, is represented by absolutely any loss we suffer after a choice: at an emotional level, respect, dignity, time, relationships, knowledge we could have acquired if we would have chosen another path and many more. So, it can be easily understood now why it is so hard for us to make decisions.

I have understood, moreover, that these choices are always subjective, that they depend on our aspirations, our preferences, our possibilities, our level of education, on our habits, our culture, the environment in which they are made, the existing incentives and constraints and other factors.

Although simple, these findings can explain many of the things that make us suffer in everyday life: misunderstandings between us, conflicts, poverty, decisions which do not satisfy our needs and how many more…

In this small article I have used ideas belonging to my economics teacher from college, a man I appreciate from the bottom of my heart. If I haven’t quite expressed these ideas appropriately, or if I presented some ideas which were not supposed to be here, I apologise.

If you are passionate about economics, I recommend the following site – „Centrul pentru Economie şi Libertate” – abbreviated ECOL, in Romanian (which could be translated as „The Center for Economics and Freedom”):

http://www.ecol.ro/

Added by Ana Florentina Stroe: It is possible to feel that you have not truly lost anything after the making of a choice. You can even feel you have won all there is to win. To feel that you have lost little in your life means to be happy. I really hope that all of you will feel that you have lost as little as possible.

Reclame