Despre / About

Foreword: In general, the texts posted on this blog will be addressed to older students. 

Some pages of this blog will have their content written in two languages: firstly, in Romanian (the label „RO:” will be present in this case; the Romanian version is included first in the page) and afterwards, lower in the same page, in English (the label „EN:” will be present in this case; the English version is included second in the page, after the Romanian version). The menus of the blog, the titles for the posts and some other features are written firstly in Romanian and immediately afterwards in English, with the two versions separated by a slash („/”).

I apologise for the fact that my English is becoming a bit rusty… I do not have many opportunities to practice it on a daily basis. My Romanian might also backfire from time to time and I know this is disgraceful. It is pretty hard for me to work on this blog while still studying. I am truly sorry. It would be of great help for me if the reader of this blog would tell me about any kind of mistake encountered (in grammar, vocabulary, information, mathematics and so on) – two E-mails are provided at the bottom of the English version of this „About” page. I would be most grateful, because it would help me to not persist in such mistakes and to not mislead other readers.

Lastly: this blog might not display its content appropriately in older versions of Internet browsers.

Thank you very much for your patience and for visiting this blog!

Cuvânt înainte: În general, textele postate pe acest blog se vor adresa elevilor mai mari sau studenţilor.

Anumite pagini din acest blog vor avea conţinutul scris în două limbi: mai întâi în limba română (fapt marcat prin eticheta „RO:”; versiunea în română este prima din pagină) şi apoi, mai jos, în continuarea aceleiaşi pagini, în limba engleză (fapt marcat prin eticheta „EN:”; versiunea în engleză este a doua din pagină, amplasată după versiunea în engleză). Meniurile blogului, titlurile paginilor şi alte aspecte mai importante sunt scrise mai întâi în limba română şi traduse imediat după în engleză, cele două versiuni fiind separate prin slash („/”).

Îmi cer iertare pentru că engleza mea începe să scârţâie pe alocuri… Nu am multe ocazii să o exersez în viaţa de zi cu zi. Româna mea s-ar putea de asemenea să mai dea rateuri din când în când şi ştiu că este ruşinos. Dar îmi este destul de greu să lucrez la blog şi să şi învăţ în acelaşi timp. Îmi pare cu adevărat rău. Mi-ar fi de mare ajutor dacă cititorul acestui blog mi-ar semnala existenţa greşelilor de orice fel (de gramatică, vocabular, informare, matematică şi aşa mai departe) – două adrese de E-mail sunt puse la dispoziţie la finalul versiunii în română a acestei pagini „Despre”. Aş fi foarte recunoscător, deoarece m-ar ajuta să nu persist în asemenea greşeli şi să nu îi induc în eroare pe ceilalţi cititori. 

Un ultim cuvânt: acest blog s-ar putea să nu se afişeze corespunzător în versiuni mai vechi ale browserelor pentru Internet.

Vă mulţumesc mult pentru răbdare şi pentru că aţi vizitat acest blog!

RO: Bine aţi venit pe blogul „Words and Numbers – Suflet şi raţiune. Heart and mind”. Mă numesc Ene Cătălin Ionuţ şi, cu susţinerea prietenei mele Stroe Ana Florentina (suntem ambii studenţi la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti, la domeniul Matematică; voi vorbi în numele amândurora în restul acestei scurte descrieri), am dezvoltat această idee, a unui blog care să aducă la un loc mai multe dintre preocupările noastre: matematica, procesul educaţiei, natura, dar şi credinţa creştin-ortodoxă. Vom posta câteva dintre gândurile noastre, sau preferinţele pentru materiale şi cugetări deja existente, sau traduceri ale unor articole scrise de alţi autori remarcabili, în speranţa că se vor bucura şi alţii de ele şi că le vor fi de folos. După cum veţi putea constata, ne vom baza destul de mult pe citate, pe înţelepciunea celor dinaintea noastră ce au făcut eforturi pentru a lumina câtuşi de puţin vieţile tuturor.

În măsura în care timpul ne va permite, vom publica articole pe acest site în următoarele categorii: “Creştinismul ortodox / Orthodox Christianity”, „Matematica / Mathematics”, „Matematica distractivă / Fun mathematics”, „Muzică / Music”, „Poze / Pictures” şi „Viaţa de zi cu zi / Everyday life”.

Categoria „Creştinismul ortodox / Orthodox Christianity” cuprinde câteva rugăciuni, recomandări şi mai multe citate referitoare, în mare, la iubirea creştinească, la credinţă şi nădejde.

Secţiunile „Matematica / Mathematics” şi „Matematica distractivă / Fun Mathematics” ale acestui blog pot constitui un modest punct de plecare pentru cei interesaţi de studiul acestui domeniu. În categoria „Matematica distractivă / Fun mathematics” se vor posta aspecte mai distractive legate (mai mult sau mai puţin) de matematică, iar Matematica / Mathematics” oferă, pentru început, două pagini cu citate, care au rolul de a ajuta în formarea unei păreri echilibrate despre ştiinţa matematică şi, deci, de a-i încuraja pe cei care doresc să aprofundeze acest domeniu, sprijinind în acelaşi timp şi conştientizarea limitelor acestei ştiinţe. Noi ne-am dori ca tot mai mulţi dintre elevi sau studenţi să cunoască şi latura frumoasă a matematicii, potenţialul şi valoarea ei întregi. Sperăm mult să reuşim, cu timpul, să îmbogăţim, pe cât posibil, conţinutul acestor două categorii de articole.

Secţiunea „Muzică / Music” va fi succintă şi va conţine câteva recomandări ale noastre pentru melodii, recomandări pe care le vom face în măsura în care vom spori şi noi în cunoaşterea culturii muzicale. Vor fi propuse şi melodii potrivite pentru a fi ascultate în timp studiului.

În secţiunea „Poze / Pictures” vom publica fotografii pe diverse teme, cel mai probabil cu natură sau cu obiective de interes general. Ţinem să menţionăm că suntem fotografi amatori; prin urmare, suntem deschişi oricând la a primi sfaturi. Subsecţiunea „Universitate – Bucureşti / University area – Bucharest” aduce la un loc poze cu obiective importante sau interesante din zona Universitate, din Bucureşti.

Pentru secţiunea „Viaţa de zi cu zi / Everyday life” vor fi disponibile articole cu idei referitoare la unele teme de interes general, pe care le vom publica sperând că le vor fi de folos şi altora.

Pagina MULŢUMIRI SPECIALE / SPECIAL THANKS”, al cărei link se află în partea de stânga-sus pe pagina principală a blogului, conţine o scurtă încercare de mulţumire, adresată celor care au contribuit, direct sau indirect, la îmbogăţirea conţinutului acestui blog.

În partea inferioară a blogului se găsesc patru poze care, odată apăsate, duc cititorul la pagina de start (Home) a blogului sau la secţiunile corespunzătoare din blog, o bară suplimentară de Search (Căutare) şi numele autorilor blogului, cu profilele lor de Gravatar (Globally recognized avatar).

Ne dorim mult ca acest conţinut al blogului să fie spre folosul cititorului; este speranţa noastră.

Dacă doriţi să aflaţi alte informaţii sau să oferiţi sugestii, putem fi contactaţi via E-mail la adresele:

catalin.ionut110593@yahoo.com şi ana.florentina020692@yahoo.com

Iertare: Deşi am manifestat permanent grijă pentru a respecta drepturile de autor ale celorlalţi, ne cerem iertare dacă în îmbogăţirea conţinutului acestui site am preluat şi materiale pe care nu aveam voie să le folosim. Dacă apar astfel de probleme (ne dorim din tot sufletul să nu fie cazul niciodată), vă rugăm să ne anunţaţi şi vom retrage de pe blog cât se poate de repede conţinutul cu problema. Trebuie să menţionăm că blogul nostru nu este construit în scopuri comerciale, că l-am creat pentru ca să putem oferi cititorilor (cel mai probabil elevi sau studenţi) câteva materiale interesante, frumoase, deosebite, spre ajutorul lor.

Toate cele bune! Doamne ajută!

O poză cu autorii. A picture of the authors.

EN: Welcome to the blog „Words and Numbers – Suflet şi raţiune. Heart and mind.” My name is Cătălin Ionuţ Ene and, with the help of my girlfriend Ana Florentina Stroe (we are both from Romania, Europe; we are students at the Faculty of Mathematics and Computer Science, at the University of Bucharest, Romania – we study Mathematics; I will be speaking on behalf of both of us in the rest of this short description), I have developed this idea of a blog which brings together several of our areas of interest: mathematics, the educational process, nature, and also the Orthodox Christian faith. We will be posting a few of our thoughts, or preferences for work and thoughts that already exist, or translations of articles written by remarkable authors, hoping that more people will enjoy them and learn from them. As you will see, we will often use quotes, in order to rely on the wisdom of those before us, who have fought to make all our lives a bit better.

Depending on how much time we will have available, we will be publishing on this blog in the following categories: “Creştinismul ortodox / Orthodox Christianity”, “Matematica / Mathematics”, “Matematica distractivă / Fun mathematics”, “Muzică / Music”, “Poze / Pictures” and “Viaţa de zi cu zi / Everyday life”.

The “Creştinismul ortodox / Orthodox Christianity” category contains a few prayers, recommendations and several quotes related, in general, to the Christian love, to faith and hope.

The categories “Matematica / Mathematics” and “Matematica distractivă / Fun Mathematics” of this blog can represent a modest starting point for those interested in studying this area of knowledge. In the “Matematica distractivă / Fun mathematics” category we will post funnier facts related (more or less) to mathematics, while “Matematica / Mathematics” offers, as a beginning, two articles with quotes which have the purpose of helping people acquire a balanced understanding of mathematics, therefore, of encouraging those who wish to deepen their study of this area, in the same time making possible the acknowledgement of the limits of this science. We wish that as many students will understand the beautiful part of mathematics, its full potential and importance. We hope to succeed, in time, in enriching the content of these two categories as much as possible.

The “Muzică / Music” category will be very brief and it will contain a few of our recommendations for music, recommendations which will be made depending on how much we manage to improve our knowledge of music. We will also suggest music fit for listening during study.

In the “Poze / Pictures” category we will publish photos on various subjects – most of all with nature or with interesting or important places. We should mention that we are amateur photographers; therefore, we are always open to suggestions. The sub-category “Universitate – Bucureşti / University area – Bucharest” brings together pictures with interesting places from the University area, in Bucharest – the capital of Romania.

For the “Viaţa de zi cu zi / Everyday life” category we will write articles with ideas which refer to some subjects of popular interest. We will publish these articles hoping that they will be of use to many others.

The “MULŢUMIRI SPECIALE / SPECIAL THANKS” page (its link is positioned in the top-left part of the Home page of the site) contains a short attempt of a „thank you”, addressed to those who have contributed, directly or indirectly, to the enriching of the content of this blog.

In the lower part of the blog there are four pictures which, when pressed, take the reader to the Home page of the blog or to the corresponding categories, an additional Search bar and the names of the blog’s authors, together with their Gravatar profiles (Globally recognized avatar).

We really wish that the content of this blog will be useful for the reader; it is our hope.

If you require further information or wish to offer suggestions, we are available via E-mail at the following addresses:

catalin.ionut110593@yahoo.com and ana.florentina020692@yahoo.com

Apology: Although we have at all times taken care to respect the rights of other authors, we apologise if in the process of building this blog we used some material without the proper permission. If such problems occur (we really wish it will never be the case), please let us know and we will delete the content with the problem as soon as possible. We should mention that our blog is not created for commercial purposes, that we created it so that we can offer our reader (most likely students) some interesting, beautiful, special material, for their use.

Best wishes! God bless!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s